Algemene voorwaarden Bovag Autobedrijven (> april 2018)

Algemene voorwaarden FOCWA schadebedrijven (> juli 2020)

Algemene voorwaarden ABVV Bergings- en Vervoers- Condities (> juli 2017)

Algemene voorwaarden AVCM Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen (> )

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van april 2018. Zij gelden voor overeenkomsten
over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen leden van
BOVAG Autobedrijven en consumenten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de
ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ).
DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden betekent:
– auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van
maximaal 3.500 kg;
– de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de
verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd:
– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto,
onderdelen of accessoires;
– de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt
aan een consument;
– de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
– de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van
werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie– of onderhoudswerkzaamheden en
vrijwillige of wettelijke keuringen;
– de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een
opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
– niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die
noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de
aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk
betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage, de
kosten van een nul-beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en andere
extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt.
– vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze
kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals
extra gekochte accessoires of onderdelen;
– schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
– de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en
accessoires wordt gegeven;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van
BOVAG Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto
(van BOVAG Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.
KOOP
Artikel 1 – Het aanbod
1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs
en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving van
het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de
aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare
kosten.
4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan
zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen
termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.
Artikel 2 – De overeenkomst
1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie
van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is
vastgelegd.
Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
– de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en
e-mailadres;
– de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires;
– de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires;
– de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de
niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is;
of:
– de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
– de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten;
– de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant
of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van
deze derde;
– de wijze van betaling;
– de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is
afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het
sluiten van de overeenkomst afgeleverd.
Artikel 4 – Prijswijzigingen
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de
overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door
de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen
prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door
de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de
consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij
een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de
prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het
voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog
niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing
door de overheid worden doorberekend.
5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.
Artikel 5 – Het risico voor de auto
1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan
komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan
komt dit voor rekening en risico van de consument.
Artikel 6 – Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke
stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren.
Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet
heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
– als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
– als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden
bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of
omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.
Artikel 7 – Gevolgen van verzuim
1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst
ontbinden.
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep
kan doen op overmacht.
Artikel 8 – Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is
geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is
vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij
partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na
tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de
consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep
meer doen op het annuleren.
REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 9 – Prijsopgave en termijn
1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft
vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is
vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van
een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij
benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de consument
bespreken.
3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment
van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten
wel worden betaald.
4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond
dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.
5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke
schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.
Artikel 10 – De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
Artikel 11 – Stallingskosten
1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft
ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten
in rekening brengen.
2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening
worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke
vergoeding rekenen.
Artikel 12 – Retentierecht
1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent
dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de
rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden
aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21, of bij de
rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld
door een storting in het depot bij de Geschillencommissie .
Artikel 13 – Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het
vervangen in zijn bezit.
2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een
garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de
onderdelen af te geven.
3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de
vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een
vergoeding hiervoor krijgt.
GARANTIE
Artikel 14 – Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires
1. Consument heeft -naast de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in
artikel 15, en een eventuele BOVAG Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 14.3 ook
wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan
de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die
eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal
gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
Treedt er een probleem op gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast,
zijnde zes maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte bij de aflevering
niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.
2. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie.
Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
3. Op gebruikte auto’s kan de verkoper eventueel zes maanden BOVAG Aankoopgarantie verlenen
en verkoper kan deze termijn verlengen naar maximaal 24 maanden.
4. Bij een reparatie of vervanging op basis van de garantie zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 en lid
3 zorgt de verkoper/reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de
consument.
5. De verkoper moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto zetten, na controle
in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde
stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de
consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
6. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten die zijn
ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op
gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van
de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een
slechtere kwaliteit.
Artikel 15 – BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire
1. De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht.
De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en gedurende zes
maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel, of accessoire
dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten
met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij
een reparatie of vervanging op basis van deze garantie zorgt de verkoper/reparateur voor een
passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.
2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:
2a. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires
heeft meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur. Deze garantie geldt ook niet als
de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat de reparateur
anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist.
Wanneer de consument van de reparateur bepaalde methodes om werkzaamheden uit te
voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt
van de methode die de reparateur anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of
ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen
dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid
of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
2b. Verzoekt de consument de reparateur om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of
accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
2c. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen
ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire. Laat consument
dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben,
dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
2d. Wanneer de reparateur geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem
gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de
consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 3 zich voordoet.
2e. Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden auto,
onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit lid 3 zich voordoetgeen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél
een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat
de reparateur al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten
uitvoeren.
3. Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel
van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie
voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de reparateur. Consument moet
deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van
het andere bedrijf of met de kapotte auto-onderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van
Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG. Treedt de
noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de auto door een in het buitenland
gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed
tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 16 – De betaling
1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/
reparateur.
2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire
of bij het opleveren van de werkzaamheden.
3. Verkoper/reparateur en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald
hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn
één maand.
4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken
van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur
na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument
de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper/
reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan
de wettelijke rente.
6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De
hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel
van de consument worden afgeweken.
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud op een auto
De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles
wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument
de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de
kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet
hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto
aansprakelijk.
Artikel 18 – Op afstand/buiten verkoopruimte
Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen
handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.
Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is
gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in
afwijking op deze algemene voorwaarden.
Artikel 19 – Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene
voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn
vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie
wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben. Afwijkingen van het BOVAG
Garantiebewijs en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie zijn ongeldig.
Artikel 20 – Bemiddelingsregeling
1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de verkoop
van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van de BOVAG-reparatieen onderhoudsgarantie, moet daarmee eerst naar de verkoper/reparateur gaan. Als blijkt
dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de
verkoper/reparateur, geldt het volgende: de consument kan een geschil over een opdracht
of overeenkomst binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De
bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen.
Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030-6595395
(lokaal tarief). De consument moet voor hulp bij bemiddeling alleen aanspraak kunnen maken
op zijn wettelijke rechten gedurende de periode van de wettelijke omkering van de bewijslast
zijnde zes maanden na aflevering of aanspraak kunnen maken op BOVAG Garantie, beide zoals
bedoeld in artikel 14. De consument kan ten alle tijden er ook voor kiezen de klacht aan de
geschillencommissie voor te leggen. Zie voor een uitleg van deze procedure artikel 21. Gaat
het om een nieuw gekochte auto of om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires, dan is
een beroep op BOVAG Bemiddeling alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen
op een door de fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.
Artikel 21 – Geschillenregeling
1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is
gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de verkoper/reparateur het geschil voorleggen
aan de Geschillencommissie Voertuigen. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509
LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). Consument kan er op
dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan.
2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van BOVAG
Autobedrijven.
Zij geldt bij:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire. Dit
tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur
van de auto, onderdeel of accessoire afgegeven garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto.
c. de in artikel 15 van deze algemene voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en
onderhoudsgarantie.
3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de verkoper/
reparateur heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig worden gemaakt.
Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument
vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel
onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt
bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan
schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Voertuigen te bepalen
vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de verkoper/reparateur en/of
via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.
4. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit
gebeurt volgens een reglement dat aan de beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis
wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het
BOVAG-lid.
5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen moet de
consument een vergoeding betalen.
6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen kan niet meer door een rechter
aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er
geen beroep op de gewone rechter is gedaan voor een marginale toets.
Artikel 22 – Nakomingsgarantie
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie
door de verkoper/reparateur die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de
verkoper/reparateur besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter
voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet
meer opgekomen kan worden. De garantstelling geldt tot €910,- en onder de voorwaarde dat
de consument zijn vordering op de verkoper/reparateur aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen
groter dan €910,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de verkoper/reparateur via de rechter
tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €910,- aan de consument
overgedragen.
BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat
de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld,
retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig
zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement,
surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de verkoper/reparateur. Bepalend voor de laatste
situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een
eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn
beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €910,- per geschil uit als het faillissement
of de surseance is uitgesproken of de verkoper/reparateur haar bedrijf heeft beëindigd nadat de
consument heeft voldaan aan de innamevereisten.
Artikel 23 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de
opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming
Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze
verwerking kan de verkoper/reparateur:
– de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen
jegens de consument nakomen;
– de consument een optimale service verlenen;
– hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en
hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
– de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister uit artikel 14. In dit
systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te
voorkomen.
– daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang
beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de
persoonsgegevens.
Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing
wordt het eventueel door de consument bij de verkoper/reparateur aan te tekenen verzet
gehonoreerd.
Artikel 24- Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
A

Algemene voorwaarden FOCWA schade (1 juli 2020)

ALGEMENE VOORWAARDEN voor ondernemingen aangesloten bij de Nederlandse vereniging
van ondernemers in het carrosseriebedrijf (FOCWA‐voorwaarden)

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1 Gebruiker: het lid van de vereniging FOCWA die deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.
1.2 Wederpartij: de natuurlijke‐ of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege
gebruiker diensten worden verricht, zaken worden geleverd, een werk tot stand wordt gebracht of enige andere
rechtshandelingwordt uitgevoerd.
1.3 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
1.4 Zakelijke opdrachtgever: een wederpartij, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader
van de uitoefening van beroep of bedrijf aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten
van werkzaamheden.
1.5 Object: waarop de offerte van gebruiker of de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij betrekkin g
heeft, zijnde personen- en of bestelauto’s (met een max. gewicht tot 3500 kg) en of campers die (kunnen)
deelnemen aan het wegverkeer en uitsluitend of mede door een mechanische kracht, dan wel door
elektrische tractie worden voortbewogen, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning. Een object
kan tevens een voertuig zijn dat is bestemd om door een voertuig, zoals genoemd in de vorige zin, te
worden voortbewogen.
1.6 Consumentengeschil: een geschil tussen gebruiker en een consument.
1.7 Zakelijk geschil: een geschil tussen gebruiker en een zakelijke opdrachtgever.
1.8 Stichting FOCWA Zekerheidsfonds: de stichting heeft aIs doel garant te staan voor het verrichten van
compensaties in natura aan opdrachtgevers en nakoming van verplichtingen van leden, onder
voorwaarden en begrenzingen zoals vermeld in de statuten en reglementen van de Ve reniging FOCWA.
1.9 FOCWA-Nivre Geschillencommissie: een onafhankelijke commissie die bemiddelt en beoordeelt in
geschillen tussen een particulier en een FOCWA-lid.
1.10 Reparatie: alle (Schadeherstel)werkzaamheden aan de carrosserie, het chassis, het interieur en/of de ruiten
van een Object (o.a. herstellen, spuiten, vervangen en richten). Ook de werkzaamheden aan de motor en
voertuigsystemen worden gezien als Reparatie, voor zover deze werkzaamheden volgen uit de werkzaamheden die
zijn genoemd in de vorige zin.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn minimaal van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen
gebruiker en wederpartij, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts‐)
handelingen van gebruiker met, voor of jegens de wederpartij. Indien de algemene voorwaarden eenmaal
van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De wederpartij kan deze algemene voorwaarden ook inzien bij de Kamer van Koophandel onder het KVKnummer 27370671.
2.3 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de
wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid
van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.
2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet
afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde,
nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die
oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
2.5 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst en deze
voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomstvoor, voorzover deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd
en voor zover de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij
op basis van deze voorwaarden zou hebben.
Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1 Elk aanbod, waaronder nadrukkelijk elke offerte wordt verstaan, door gebruiker gedaan, wordt geacht
vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.
3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor aanvaarding blijkt, dan is het
aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig.
3.3 De gebruiker betracht de nodige zorgvuldigheid bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen
prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekk ing tussen gebruiker en
wederpartij kan (gaan) duiden.
3.4 De gebruiker is niet aansprakelijk voor evidente fouten en verschrijvingen in de offerte.
Artikel 4. Wijzigingen
4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst
overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn
vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of de door de wederpartij ter beschikking gestelde
zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg
bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd, voor zover geen relevante stelposten of verrekenbare
hoeveelheden, zoals bedoeld in artikel 5, zijn opgenomen. De aldus overeengekomen wijzigingen van de
overeenkomstzijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk is overeengekomen (ondertekend).
Artikel 5. Stelposten meer‐ en minderwerk
5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden geen vaste prijs is opgenomen (één of meer verrekenbare
hoeveelheden), zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde en/of ge‐ en verbruikte
hoeveelheden worden verrekend.
5.2 Zodra de gebruiker voorziet, dat een in de overeenkomst opgenomen bedrag (of bedragen) met meer dan
10% zal overschrijden, is de gebruiker gehouden de wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen
alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd.
5.3 De overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de
gebruiker zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.
5.4 Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde situatie de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door de gebruiker tot het
moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de wederpartij verschuldigd
blijven.
Artikel 6. Prijzen
6.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker
anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige
heffingen, tenzij door de gebruiker schriftelijk anders wordt vermeld.
6.2 Indien na het doen van een aanbod door gebruiker of na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het
overeengekomen tijdstip van op‐ of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van
hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn
gewijzigd, mag de gebruiker de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullin gen en/of
wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een
gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de
wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen (10) tien dagen na ontvangst
daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.
Artikel 7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden voor de op‐ of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins zijn
overeengekomen.
7.2 Indien betaling na de op‐ of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht
de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen de overeengekomen
betalingstermijn, zoals opgenomen in de offerte.
7.3 Gebruiker kan op haar facturen een betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen toepassen en legt die
termijn vast in haar offerte.
7.4 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij
tegelijkertijd intreedt, indien:
a. de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar
faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
c. de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin
overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.
7.5 Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan de gebruiker contant of
via bancaire overschrijving te worden voldaan.
7.6 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te presteren.
De prestatie van de gebruiker bestaat in dit verband uit op‐ of aflevering van het object.
7.7 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is zij van rechtswege in verzuim zonder
dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij (geen consument zijnde) is vanaf dat moment
een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt
beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan, tenzij de wettelijke
rente hoger is. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd tot aan de gehele voldoening van enig
verschuldigd bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij (geen
consument zijnde). De wederpartij (geen consument zijnde) is aan buitengerechtelijke incassokosten 15%
over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van ad € 250,00, voor zover wettelijk
toegestaan.
7.8 De consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim nadat gebruiker wederpartij de
eerste keer een herinnering heeft verstuurd met een termijn van veertien (14) dagen. Deze consument is,
vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd
over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk
maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De
buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim n iet
binnen veertien dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het
verschuldigde heeft voldaan.
7.9 Indien gebruiker de wederpartij in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af te
dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten,
zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien gebruiker geheel of gedeeltelijk in
het gelijk wordt gesteld. Onder voornoemde kosten worden mede beg repen de kosten van de vrijwaring.
7.10 Door de wederpartij gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten,
vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de verschuldigde vergoeding.
7.11 Gebruiker heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De wederpartij heeft
nimmer de bevoegdheid tot verrekening.
Artikel 8. Levertijd
8.1 De door gebruiker vermelde (op‐/af‐)levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83
sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.
8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1 en artikel 5.2, kunnen leiden tot overschrijding
van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn
verlengd met een niet‐fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.
8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de gebruiker
aan de wederpartij, dient de wederpartij he t betreffende object binnen één week na verzending van de
kennisgeving op te halen.
8.4 Indien de wederpartij niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin
gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag de
gebruikerbovendien redelijke stallings‐ of opslagkosten bij de wederpartij in rekening brengen.
Artikel 9. Garantie
9.1 De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed
vakmanschap worden uitgevoerd.
9.2 De garantietermijn voor Reparatie geldt gedurende een periode genoemd in Tabel 1 (te vinden achteraan
deze voorwaarden) vanaf de opleverdatum van het object.
9.3 Voor de gebruikte onderdelen en materialen geldt de garantie van de leverancier of de fabrikant van deze
onderdelen.
9.4 Indien Reparatie wordt verricht aan de carrosserie van een Object waarvoor nog de fabrieksgarantie geldt,
wordt door het Bedrijf ten aanzien van de gerepareerde delen de resterende termijn van de
fabrieksgarantie overgenomen wanneer de wederpartij deze fabrieksgarantie verliest of dreigt te
verliezen.
9.5 Wanneer het door omstandigheden voor de gebruiker redelijkerwijs niet mogelijk is zelf tot Repara tie over
te gaan op een Object, waarvoor een beroep op Garantie wordt gedaan, kan gebruiker, voor zover rechtens
toegestaan, van de wederpartij verlangen het Object naar de locatie van een derde FOCWA lidbedrijf te
vervoeren voor onderzoek, dan wel de Reparatie of anderszins onder de garantie vallende werkzaamheden door
een derde te laten uitvoeren. De kosten hiervan zullen voor rekening van de wederpartij komen wanneer blijkt dat
ten onrechte een beroep op Garantie is gedaan.
Garantieuitsluitingen
9.6 De garantie zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel geldt niet in geval van:
a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens het Bedrijf onzorgvuldig uitgevoerde behandeling
en/of blootstelling van het Object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door of namens
het Bedrijf bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het Object;
b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken, niet zijnde (oorspronkelijk onderdelen van) het Object,
die door de wederpartij aan het Bedrijf ter beschikking zijn gesteld;
c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen (in de laklaag van het Object);
d. aantasting van de laklaag van het object ontstaan:
I. door van buiten komende oorzaken;
II. aan niet door het Bedrijf aangebrachte of niet door het Bedrijf bewerkte delen;
e. gebreken aan het Object die zijn ontstaan doordat door het Bedrijf een nadere behandeling, in opdracht van of
vanwege handelingen van de wederpartij, niet is uitgevoerd, terwijl deze nadere behandeling naar goed
vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door het Bedrijf schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk
bij op- of aflevering van het Object kenbaar is gemaakt;
f. eventuele gevolgschade zoals bedoeld in artikel 10.3 van deze algemene voorwaarden.
g. de volgende werkzaamheden: wassen, reinigen, poetsen, polijsten, het aanbrengen van waslagen en het
uitvoeren van een lakverzegeling.
h. noodreparaties, waaronder verstaan: het op tijdelijke basis rijklaar maken van het object.
i. defecten en/of klachten die het gevolg zijn van het niet uitvoeren van noodzakelijk voorgeschreven periodiek
onderhoud.
Garantiebeperkingen
9.7 Het Bedrijf is gerechtigd aan de wederpartij mede te delen, dat op een te verkrijgen overeenkomst de garantie,
zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, niet van toepassing is of dat de garantietermijn zal worden verkort voor:
a. onderdelen dan wel Reparatie ten aanzien waarvan het Bedrijf zich niet kan verenigen met een aan haar door
de wederpartij voorgeschreven keuze van zaken zoals materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
b. te bewerken onderdelen die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt om de aanwezige gebreken
– waaronder corrosie – afdoende te verhelpen c.q. te verwijderen alsmede wanneer de onderdelen niet door de
Gebruiker zijn voorbewerkt.
9.8 De in punt 7 van deze bepalingen bedoelde uitsluitingen c.q. verkortingen van de garantie zal het Bedrijf vóór
acceptatie van de overeenkomst aan de wederpartij mededelen.
Vervallen van garantie
9.9 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, vervalt indien:
a. de wederpartij het object niet binnen de door de gebruiker schriftelijk vastgestelde periodieke termijn ter
beoordeling/controle aanbiedt;
b. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering, of binnen een maand
na het ontdekken daarvan, van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de
gebruiker indient;
c. de wederpartij bij niet uiterlijk zichtbare gebreken zijn reclames niet binnen veertien (14) dagen na het
tevoor